Tối ưu hoá chi phí, phù hợp với nhu cầu công việc của bạn